Od svog osnutka Zaklada SOLIDARNA kao jedan od programskih prioriteta postavila je rad na zaštiti ženskih prava i promicanju rodne ravnopravnosti. Osnivanjem Fonda za žene zaokružuje dosadašnji rad u borbi protiv nasilja, ostvarivanju prava svake žene na život bez nasilja, prava na dostupnu zdravstvenu skrb, prava na političku, ekonomsku i društvenu ravnopravnost.

Fond za žene

Fond za žene naslanja se na dosadašnja iskustva Zaklade SOLIDARNA u podršci ženskim pravima – od „Drugotne na sav glas“ preko Odvažne I Fonda #Spasime te kampanje i
prosvjeda DOSTA, kao prostor za ulaganje u ravnopravnost kao naše stvarnost. Osim krizne pomoći Fond ima strategiju rada na razvojnim projektima koji će napraviti veći iskorak u smjeru stvarne ravnopravnosti, a Fond za žene obuhvaća četiri programska područja: pomoć žrtvama seksualnog i obiteljskog nasilja, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, edukacija i prevencija.

U suradnji s inicijativom #SPASIME, Zaklada SOLIDARNA 2019. godine osnovala je Fond #spasime s ciljem hitne pomoći i zaštite žrtava obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Svrha Fonda bila je činiti ono što institucije ne mogu, a to je djelovati odmah i pružiti konkretnu pomoć žrtvama rodno uvjetovanog nasilja u smislu ekonomske, pravne, psihološke, liječničke i stambene pomoći. Fond za žene kroz program pomoći žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja nastavlja rad Fonda #spasime u osiguranju sigurnog života za svaku ženu.

 

„Već tri godine imamo Fond #spasime kojim smo pomagali žrtvama nasilja, u hitnim situacijama, plaćanjem troškova stanarine jer žene koje žele otići najčešće nemaju kamo otići i nemaju podršku obitelji i nemaju financijske mogućnosti; plaćali smo i i psihoterapijske i odvjetničke usluge jer smo zagovaračka zaklada koja uskače u pomoć dok se situacija ne promijeni na bolje.“ Istaknula je Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave SOLIDARNE.

Program Fonda za žene posvećen je promicanju reproduktivnog zdravlja i prava, s naglaskom na kvalitetnim i provjerenim informacijama i uslugama. Ciljevi rada u ovom području su: (a) poboljšati kvalitetu sveobuhvatnog zdravstvenog i seksualnog odgoja, (b) osigurati pristup zdravstvenim uslugama, (c) omogućiti ženama i mladima da samostalno donose vlastite odluke o reproduktivnom zdravlju.

Dr.sc. Jasenka Grujić kao članica Vijeća Fonda za žene podsjetila je na definiciju reproduktivnog zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO): Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, ne samo odsutnost bolesti i nemoći u svim područjima vezanim uz reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života. (…) Istaknula je i da je aspekt brige o seksualnoj edukaciju u školama jako loš tj. nema ga. – “To je nužno. Ratificirali smo konvenciju te svako toliko dobivamo kritike od povjerenika koji nadziru provođenje konvencije. Prekid trudnoće u javnom sektoru treba biti besplatan, tj. na teret HZZO-a i kontracepcija treba biti besplatna. Radi se o rodnoj diskriminaciji jer većinu tih usluga traže žene. No, postoji i socijalna diskriminacija jer značajan spektar usluga ostaje nedostupan ženama, mladim ženama, ženama koje se školuju, koje ne rade i one koje su siromašne, a sve te troškove snose žene. Ovaj Fond će u nekim takvim situacijama izaći u susret i pomoći najranjivijima kada govorimo o reproduktivnom zdravlju. Ekonomsko osnaživanje žena je proces kojim žene i djevojke prelaze iz pozicije ograničene moći, glasa i izbora kod kuće i u gospodarstvu do posjedovanja vještina, resursa i prilika potrebnih za ravnopravan pristup tržištu. Do sada smo kroz program ODVAŽNA financijski i mentorski podržavali žene poduzetnice u njihovom rastu i razvoju, a nastaviti ćemo to raditi kroz Fond za žene. Osim direktne podrške ženama SOLIDARNA radi sa poslodavcima u razvoju internih procesa i modela s ciljem osiguranja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu.”

„Doniranjem u Fond za žene podržavate život bez nasilja kroz direktnu financijsku potporu ženama žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, omogućujete dostupnu zdravstvenu zaštitu iz područja reproduktivne skrbi svakoj ženi, dajete podršku ženama poduzetnicama i cjeloživotnom obrazovanju i radu s mladima, te osiguravate sustavni zagovarački rad na ostvarivanju političke, ekonomske i društvene ravnopravnosti.“ Napomenula je Karla Pudar, glavna tajnica Zaklade SOLIDARNA te voditeljica Fonda za žene.

“Edukacija i prevencija predstavljaju zaseban programski stup Fonda za žene jer smatraju da dugoročne promjene dolaze sustavnom, na znanosti baziranom edukacijom mladih žena, ali i muškaraca. Želimo uložiti dodatan napor te u suradnji sa školama širom RH omogućiti dostupnost svih relevantnih informacija kako bi već u idućoj generaciji vidjeli pozitivne pomake.” Na kraju je Sanja Sarnavka dodala: „Veselim se pokretanju novog fonda i nadam se da će i drugi prepoznati važnost ulaganja u djevojčice, djevojke, žene. Vrijeme za, zapravo zadnji čas, da shvatimo kako je borba za ravnopravnost investicija koja će nas sve obogatiti – i emocionalno, i intelektualno i financijski. Države koje ulažu u ravnopravnost uspješnije su na svim planovima. Život bez nasilja svima donosi blagodati. Obitelj postaje ono što bi trebala biti – mjesto sigurnosti i rasta za sve. A zadovoljniji ljudi su kreativniji, poletniji pa i ekonomija na svim razinama raste. Skrb o zdravlju, posebno reproduktivnom, ulaganje u obrazovanje, život bez nasilja teme su kojima će se u Fondu posvetiti najveća pažnja. Nadam se da će njegovu važnost prepoznati mnogi i pridružiti nam se.“

Zagovaračkim radom Zaklada SOLIDARNA nastoji utjecati na sustavne promjene u Republici Hrvatskoj zbog čega razgovaraju sa institucijama, šaljemo prijedloge, surađujemo, a po potrebi jasno i glasno upozoravamo na probleme i tražimo hitne i dugoročne mjere unutar našeg javnog sustava. Pridružite se kroz doniranje, suradnju, volontiranje, a posebno kroz solidarnost sa ženama u vašim zajednicama. Izgradimo zajedno zajednicu u kojoj svi imaju osigurano pravo na siguran život, zadovoljene osnovne životne potrebe te priliku ostvariti svoje snove i potencijale.

Fotografije: Nina Đurđević