U svijetu zabavne industrije, ime Constantin Wenzel sve više postaje sinonim za talent, predanost i inovaciju. Ovaj svestrani umjetnik započeo je svoju karijeru kao model, no vrlo brzo preobrazio se u cijenjenog glumca. U našem ekskluzivnom intervjuu, Constantin otkriva detalje svog karijernog putovanja, izazove s kojima se suočio te planove za budućnost.

Pitali smo Constantina što je potaknulo njegov početni interes za glumu i modeling te kako se to razvilo u profesionalnu strast. “Svoje putovanje u industriji zabave započeo sam kao model, ispred kamere. Modeling je za mene bio poput ulaženja u drugi lik za svako snimanje, pristupajući mu kao da igram ulogu u filmu”, započeo je Constantin.

Modeling mu je pružio platformu na kojoj se osjećao kao na pozornici, mijenjajući razne izglede i iskazujući različite emocije. Putovanje diljem svijeta zbog modelinga omogućilo mu je rad s nevjerojatno talentiranim fotografima, što je poslužilo kao prečica do glumačke karijere.

Constantin je svoje glumačke vještine “brusio” na prestižnom Institutu Lee Strasberg u New Yorku i Los Angelesu: “Obuka na Institutu Lee Strasberg bilo je formativno iskustvo za mene kao glumca. Strogi nastavni plan i program, zajednica koja me podržava i profesionalne prilike natjerali su me da se proguram kao umjetnik te rastem i kreativno i osobno.”

To iskustvo, kako se prisjeća, pružilo mu je snažan temelj u metodama glumačkih tehnika, vještinama proučavanja scene i iskustvu u izvedbi.

“Neki od najvećih izazova s ​​kojima sam se suočio pri prijelazu natrag u glumu s punim radnim vremenom bili su pronalaženje stabilnog i dosljednog posla u glumačkoj industriji te ponovna integracija u glumačku zajednicu”, otkrio nam je Constantin.

No, osim diplome koju je stekao na studiju glume, Constantin posjeduje diplomu magistra ekonomije, a nas je zanimalo kako su ova dva spektra utjecala jedan na drugi u njegovoj karijeri.

“Moje ekonomsko obrazovanje pružilo mi je snažnu osnovu u područjima kao što su financije i upravljanje projektima. Ovo mi je bilo nevjerojatno korisno jer mi je pomoglo da razumijem poslovnu stranu industrije zabave.”

S druge strane, njegov glumački trening omogućio mu je, kako nam objašnjava, da razvije vještine komunikacije, empatije i kreativnog rješavanja problema, koje su mu također bile neprocjenjive u poslovnoj karijeri.

Kada smo ga upitali koji mu je omiljeni trenutak u karijeri, prisjetio se svog nastupa na Fringe Festivalu. Pozitivan feedback i podrška koju je dobio od publike i kolega izvođača na Fringe Festivalu imali su dubok utjecaj na njegovu posvećenost glumi.

“Atmosfera je bila nevjerojatna i puna podrške, a biti okružen tolikim talentiranim umjetnicima iz cijelog svijeta uistinu inspirativno.”

Constantinov pristup razvoju likova i proučavanju scenarija je detaljan i pažljiv. “Istraživao bih lik, proučavao scenarij ili koncept i vježbao sve potrebne vještine ili emocije potrebne za ulogu. Također bih blisko surađivao s redateljem ili trenerom glume kako bih bio siguran da razumijem viziju lika i projekta u cjelini”, objasnio je. Jedna od najupečatljivijih suradnji koje je imao bila je s profesorom glume s Instituta Lee Strasberg, koji ga je potaknuo na istraživanje emocionalnog raspona i ranjivosti na pozornici.

Constantin je strastven po pitanju promicanja različitosti i zastupljenosti u industriji zabave. “Jedan konkretan projekt oko kojeg sam strastven jest suradnja s organizacijama koje podržavaju nedovoljno zastupljene filmaše i umjetnike kako bi im se pružila prilika da pokažu svoj rad i pojačaju svoj glas”, istaknuo je.

Na pitanje o budućim projektima i planovima, Constantin je rekao: “Trenutačno sam uključen u nekoliko novih uzbudljivih projekata kojima pristupan strastveno, no ne smijem još uvijek o njima detaljnije govoriti. U sljedećih nekoliko godina nadam se da ću nastaviti rasti i razvijati se kao glumac i producent. Željan sam istraživati ​​nove žanrove i uloge koje mi kao umjetniku predstavljaju izazov.”

………………………………

ENGLISH VERSION

In the world of entertainment industry, the name Constantin Wenzel is increasingly becoming synonymous with talent, dedication, and innovation. This versatile artist began his career as a model but quickly transformed into a respected actor. In our exclusive interview, Constantin reveals details of his career journey, the challenges he has faced, and his plans for the future.

We asked Constantin what initially sparked his interest in acting and modeling, and how this evolved into a professional passion. “I started my journey in the entertainment industry as a model, in front of the camera. Modeling was like stepping into a different character for each shoot, approaching it as if I were playing a role in a film”, Constantin began.

Modeling provided him with a platform where he felt like he was on stage, changing looks and expressing different emotions. Traveling the world for modeling allowed him to work with incredibly talented photographers, which served as a stepping stone into his acting career.

Constantin honed his acting skills at the prestigious Lee Strasberg Institute in New York and Los Angeles: “Training at the Lee Strasberg Institute was a formative experience for me as an actor. The rigorous curriculum, supportive community, and professional opportunities pushed me to push myself as an artist and grow both creatively and personally.”

Reflecting on this experience, it provided him with a strong foundation in acting techniques, scene study skills, and performance experience.

“Some of the biggest challenges I faced when transitioning back to acting full-time were finding stable and consistent work in the industry and reintegrating into the acting community”, Constantin revealed to us.

In addition to his acting degree, Constantin holds a master’s degree in economics, and we were curious how these two realms influenced each other in his career.

My economics education provided me with a strong foundation in areas such as finance and project management. This was incredibly useful because it helped me understand the business side of the entertainment industry.

On the other hand, his acting training, as he explained, enabled him to develop communication skills, empathy, and creative problem-solving abilities, which were also invaluable in his business career.

When asked about his favorite moment in his career, he recalled his performance at the Fringe Festival. The positive feedback and support he received from the audience and fellow performers had a profound impact on his dedication to acting.

The atmosphere was incredible and full of support, and being surrounded by so many talented artists from around the world was truly inspiring.

Constantin’s approach to character development and script study is meticulous and thoughtful. “I would research the character, study the script or concept, and practice all the necessary skills or emotions required for the role. I would also work closely with the director or acting coach to ensure I understood the character’s vision and the project as a whole”, he explained. One of the most memorable collaborations he had was with a acting professor from the Lee Strasberg Institute who encouraged him to explore emotional range and vulnerability on stage.

Constantin is passionate about promoting diversity and representation in the entertainment industry. “One specific project I’m passionate about is collaborating with organizations that support underrepresented filmmakers and artists to give them opportunities to showcase their work and amplify their voices”, he emphasized.

Regarding future projects and plans, Constantin said, “I’m currently involved in several new exciting projects that I’m passionate about, but I can’t elaborate on them in detail yet. Over the next few years, I hope to continue to grow and evolve as an actor and producer. I’m eager to explore new genres and roles that challenge me as an artist.”

Credits:

Talent Constantin Wenzel photographed by Tatiana Gerusova in NYC